Tag san hô đỏ

La Hà thạch trận – Đệ Thập thắng cảnh Quảng Ngãi.

Khói lan nghi ngút đã tan tành, Thạch trận nay còn thấy dạng hình. Bốn phía ngựa xe đi lại giáp, Hai bên cây cỏ thảy làm binh. Đá chồng bóng mát voi nương náu, Đồn đãi người qua hổ… Continue Reading →

Long Đầu Hý Thủy – Đệ nhị thắng cảnh Quảng Ngãi.

Non sông đâu cũng có non sông, Có cảnh long đầu hý thuỷ không? Ngó lại cây xanh năm vẻ rực, Phun ra nước chảy một dòng trong. Ngựa xe đắp đổi đường qua lại, Ghe guộc đua bơi sóng vẫy… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑