Tag một trong mười hai thắng cảnh Quảng Ngãi

Thạch Ky điếu tẩu – Đệ Cửu thắng cảnh Quảng Ngãi.

Mười cảnh đây đây chẳng thiếu chi, Còn ông điếu tẩu ở Sa kỳ. Yên hà bóng dợn hai mai tuyết, Phong nguyệt tay cầm một sợi ty. Có cá không thèm mong đoái đến, Được rồng rồi lại thả cần… Continue Reading →

Cổ Lũy cô thôn – Đệ tứ thắng cảnh Quảng Ngãi.

Giặc giã đời mô đã dẹp rồi, Luỹ xưa còn đắp xóm mồ côi. Đá xây quanh quất theo bờ biển, Người ở cheo leo dưới cửa lôi. Trông thấy thuyền tình ba bốn phía, Vẳng nghe trống giục một đôi hồi…. Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑