Tag La Hà thạch trận – Đệ Thập thắng cảnh Quảng Ngãi.

La Hà thạch trận – Đệ Thập thắng cảnh Quảng Ngãi.

Khói lan nghi ngút đã tan tành, Thạch trận nay còn thấy dạng hình. Bốn phía ngựa xe đi lại giáp, Hai bên cây cỏ thảy làm binh. Đá chồng bóng mát voi nương náu, Đồn đãi người qua hổ… Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑