Tag Cổ Lũy Cô Thôn

Cổ Lũy cô thôn – Đệ tứ thắng cảnh Quảng Ngãi.

Giặc giã đời mô đã dẹp rồi, Luỹ xưa còn đắp xóm mồ côi. Đá xây quanh quất theo bờ biển, Người ở cheo leo dưới cửa lôi. Trông thấy thuyền tình ba bốn phía, Vẳng nghe trống giục một đôi hồi…. Continue Reading →

© 2024 Nhí Gốc Bàng Blog — Powered by WordPress

Fix by Mr.NUp ↑